Recreatiepark De Wielen
De Wielen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


DEFINITIES 

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Recreatiepark De Wielen B.V. is aangegaan. 

Accommodatie: alle recreatieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden. (Bungalows, chalets en groepsaccommodatie)

Accommodatie verstrekker: de eigenaar van de in verhuur uit te geven Accommodatie. 

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie van een Accommodatie Verstrekker tussen Recreant en Recreatiepark De Wielen B.V. 

Recreatiepark De Wielen: Recreatiepark De Wielen B.V. is de eigenaar, verhuurbemiddelaar en beheerder van het Park.  Hierna te noemen ‘Recreatiepark De Wielen’.

Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten het Park waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt. 

Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mede Recreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen op het Park, evenals bezoekers van het Park. 

Mede Recreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap. Deze is aangegeven onderaan het reserveringsbevestiging. 

Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

Park: het Park waarin een Accommodatie zich bevindt te weten Recreatiepark De Wielen gelegen aan de Killemerweg 2, 1744 KP te Sint Maarten Noord-Holland.

Parkreglement: het reglement dat Recreatiepark De Wielen hanteert voor het Park. 

Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.

Verblijf Som: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten. 

Schriftelijk: per brief, e-mail, sms, whatsapp of via de Recreatiepark De Wielen app.

Verkoopkanalen: Recreatiepark De Wielen maakt gebruik van meerdere verkoopkanalen zoals Booking.com, Airbnb, Homeaway, etc..

Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de Waarborgsom worden verrekend. De Waarborgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de Recreant bekend is en geen schade als boven aangegeven is geconstateerd. 

Website: de website(s) van Recreatiepark De Wielen die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst. Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Recreatiepark De Wielen en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst. 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN RESERVEREN

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 21 jaar of ouder is. Indien de Recreant jonger dan 21 jaar is, kan Recreatiepark De Wielen bijkomende voorwaarden stellen. Indien de Mede Recreanten van de Recreant jonger dan 21 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mede Recreanten die Mede Recreanten te vergezellen. 

Er kan online een Accommodatie worden gereserveerd. Deze manier van reserveren is voor beide partijen bindend. 

Online reserveren

* Er komt een Overeenkomst tot stand indien: 

 • a. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;
 • b. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “plaats uw boeking”, en; 
 • c. Recreatiepark De Wielen de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.

* Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website of een van onze Verkoopkanalen wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant. Dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant. 

* Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met Recreatiepark De Wielen, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan. 

Reserveringsbevestiging 

Na controle en verwerking van de reservering, ontvangt de Recreant van Recreatiepark De Wielen een reserveringsbevestiging per e-mail. Als deze reserveringsbevestiging niet binnen 24 uur na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met Recreatiepark De Wielen, eerder kan door de Recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het reserveringsbevestiging dienen binnen 48 uur aan Recreatiepark De Wielen te worden doorgegeven. 

Herroepingsrecht 

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodaties. 

Recreant

 • De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken. 
 • De Recreant is aansprakelijk voor alle Mede Recreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant op het Park bezoeken. 
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.

 

ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
Annuleren door Recreant 

Het kan gebeuren dat men het verblijf door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk aan Recreatiepark De Wielen doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Na annulering ontvangt de Recreant van Recreatiepark De Wielen een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. Recreatiepark De Wielen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • bij annuleren binnen 48 uur na boeking worden geen kosten in rekening gebracht. U krijgt uw aanbetaling geheel terug.
 • bij annulering na 48 uur en 60 dagen voor aankomst wordt 25% van de totale Verblijf Som in rekening gebracht. ( Dit staat gelijk aan de aanbetaling die tijdens de reservering is voldaan.)
 • bij annuleren tussen 60 en 30 dagen voor aankomst wordt 50% van de totale Verblijf Som in rekening gebracht.
 • bij annuleren binnen 30 dagen voor aankomst wordt 100% van de totale Verblijf Som in rekening gebracht. 

 

Annulering door Recreatiepark De Wielen 

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Recreatiepark De Wielen gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan: 

 • a. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatie Verstrekker). 
 • b. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatie Verstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatie Verstrekker).

Recreatiepark De Wielen stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, Schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat Recreatiepark De Wielen over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Verblijf Som zonder dat Recreatiepark De Wielen aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen 

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 30 dagen voor Aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend. 

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij Recreatiepark De Wielen. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. 

Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

FINANCIËLE BEPALINGEN 

Betalen 

Tijdens het online reserveren moet 30% van de totale Verblijf Som online worden betaald. U ontvangt direct de reserveringsbevestiging per e-mail. Het resterende bedrag moet 14 dagen voor Aankomst door Recreatiepark De Wielen zijn ontvangen. Indien u de aanbetaling met Ideal heeft betaald krijgt u 10 weken voor Aankomst een betaalverzoek. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om deze betaling te verrichten. Het totaalbedrag van de Verblijf Som moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.

Niet betalen binnen de betalingstermijn 

Wanneer Recreatiepark De Wielen niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen.

 

VERPLICHTINGEN RECREANT EN (MEDE)RECREANT 

De Recreant en Mede Recreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van Recreatiepark De Wielen. Bovendien geeft dit Recreatiepark De Wielen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

(GEBRUIK) ACCOMMODATIE

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik 

 • De Accommodatie wordt in goede staat aan de Recreant ter beschikking gesteld. Indien de Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij Recreatiepark De Wielen. 
 • Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Recreant zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mede Recreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan Recreatiepark De Wielen te worden gemeld en dient voor vertrek te worden betaald. 
 • Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten of er ontbreekt inventaris, dan is Recreatiepark De Wielen gerechtigd de schade te verhalen op de Recreant. Dit kan indien van toepassing door verrekenen met de waarborgsom. Als er geen waarborgsom van toepassing is, wordt de schade rechtstreeks bij de recreant verhaald dan wel via het gebruikte verkoopkanaal.
 • De Accommodatie mag uitsluitend door de Recreant worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de Recreant van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan. 
 • Medewerkers van Recreatiepark De Wielen hebben ten allen tijde toegang tot De Accommodatie voor onderhoud en/of calamiteiten in en rondom De Accommodatie.

Maximaal toegestane personen 

Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het aantal vermelde personen dat in de reserveringsbevestiging staat is niet toegestaan. Recreatiepark De Wielen kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van Recreatiepark De Wielen.

Huisdieren

Huisdieren zijn enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven. 

 • Aanmelding van huisdieren na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging. 
 • Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor Recreatiepark De Wielen om de toegang tot het Park en/of de Accommodatie te weigeren. 
 • Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten verbonden. 
 • Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheids- en inentings eisen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor Recreatiepark De Wielen om het huisdier niet in de Accommodatie of het Park toe te laten. De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatie of het Park. 


FACILITEITEN (IN OF BUITEN HET PARK)

Openingstijden 

In de beschrijving van de Accommodatie op de Website, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de openingstijden

VERBLIJF INFORMATIE

Aankomst en vertrek

De tijden van aankomst en vertrek kunt u terugvinden in de reserveringsbevestiging.  U kunt deze informatie ook terugvinden op de Website. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

KLACHTEN

Indien een Gast tijdens het verblijf op het Park een klacht heeft, kan deze Schriftelijk gemeld worden bij de manager van het Park teneinde Recreatiepark De Wielen in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot 14 dagen na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden bij Recreatiepark De Wielen. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere informatie die voor Recreatiepark De Wielen bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.

VERBLIJF SOM EN KOSTEN

 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk. 
 • Recreatiepark De Wielen behoudt zich het recht voor om de Verblijf Som te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen.

  AANSPRAKELIJKHEID 
 • Recreatiepark De Wielen en Accommodatie Verstrekker zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook. 
 • Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant. 
 • Recreatiepark De Wielen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (onverwachte) (bouw) activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Park en/of de Accommodatie. 
 • De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Recreatiepark De Wielen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant. 

Aansprakelijkheid Recreant 

Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Recreatiepark De Wielen en de Recreant.

PRIVACY

Een verwijzing naar de privacyverklaring van Recreatiepark De Wielen ontvangt u in uw reserveringsbevestiging en kunt u op de website terug vinden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. 
 • Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord Holland. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat Recreatiepark De Wielen zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


OVERIGE BEPALINGEN
De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan Recreatiepark De Wielen te melden.