Recreatiepark De Wielen
De Wielen

Parkreglement

Parkreglement 

(mei 2023)

Samen met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de huurder en Recreatiepark De Wielen vormt het Parkreglement één geheel. Het juist naleven van het Parkreglement waarborgt de veiligheid van onze Gasten. Wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip. Alle in het Parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de Algemene Voorwaarden zijn gegeven. 

Algemeen

Het Recreatiepark De Wielen bestaat uit een bungalow- en chaletpark. Er is een gemeenschappelijke beheerder. Dit reglement is van kracht voor het gehele park. De bungalows en de meeste chalets zijn in de zomer en in de winter bewoonbaar. Het recreatiepark heeft geen receptiefunctie. Het parkbeheer is altijd bereikbaar via de info@recretieparkdewielen.nl, of telefonisch en Whatsapp op 0224237777.
Eetcafé ‘t Parkhuys is in het hoogseizoen dagelijks open en daarbuiten vaak in het weekend of op duidelijk aangegeven tijden. Het Parkhuys biedt tijdens de zomer diverse faciliteiten zoals snacks, maaltijden, fietsverhuur, verse broodjes e.d.

Nachtrust

Tussen 22.00 uur en 09.00 uur dient er (nacht)rust te heersen op het park. Daarnaast is het goed te allen tijde rekening te houden met uw buren. Radio’s, televisies, instrumenten, luide gesprekken etc. mogen geen hinderlijk geluid voortbrengen. Bij algemene (park) festiviteiten die van tevoren zijn aangekondigd bij of door de beheerders kan hiervan worden afgeweken.

Werkzaamheden

(Ver)bouw- of overige storende werkzaamheden mogen op zondagen en tijdens de maanden mei tot en met september geen overlast veroorzaken voor overige recreanten van het park. Normaal tuinonderhoud is toegestaan.

Aftappen van water of electra

Het is niet toegestaan elektriciteit of water af te tappen van eigendommen van anderen, openbare gebouwen of zaken als lantaarnpalen.

Storingen

Storingen aan water, riool, kabel en/of elektra leidingen dienen terstond aan de beheerder te worden gemeld. Bewoners controleren eerst de eigen zekeringen alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens de beheerder in te schakelen. Het is niet toegestaan doekjes, maandverband of luiers e.d. door het toilet te spoelen. De riolering is hier niet op berekend. De kosten om verstoppingen te verhelpen die hierdoor worden veroorzaakt, worden verhaald op de eigenaar van de veroorzakende bungalow of chalet.

Brandveiligheid

Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren e.d. verboden. Barbecueën en tuinhaarden zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij extreme droogte) is dit verboden. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht en zorg voor een emmer water of een blusapparaat. Om geen overlast te veroorzaken voor anderen moeten plaats en windrichting in acht worden genomen en de barbecue of tuinhaard ten minste 3 meter van bomen, struiken, schuttingen geplaatst worden. Open vuur is verboden!

Vuurwerk

Voor het recreatiepark geldt een algeheel vuurwerkverbod.

Gemotoriseerd vervoer

Auto’s zijn toegestaan op het park. Het streven is het park autoluw te houden. Nood- en hulpdiensten kunnen 24/7 het park op en af. Er wordt in principe 1 motorvoertuig per accommodatie toegestaan. Motorvoertuigen van bezoekers worden niet toegelaten. Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden. Indien de parkeerregels worden overtreden behouden de beheerders zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. Parkeren op de algemene parkeerplaats bij de ingang vanaf de Killemerweg is mogelijk zolang daar plaats is. Parkeren op de overige algemene parkeerplaatsen bij het bungalow deel van het park mag alleen na toestemming van het beheer. Voetgangers en fietsers hebben altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer. Zwaar verkeer, vanaf 3.000 kg, is niet toegestaan vanwege de toestand van de wegen. Mocht u toch een dergelijk voertuig toelaten, dan is optredende schade voor uw rekening. Er mag op het park niet harder dan stapvoets worden gereden. Overigens zijn de Nederlandse verkeersrgels van kracht. Met het oog op calamiteiten en af-en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige obstakels. De gemarkeerde opstelplaatsen voor de brandweer dienen altijd vrij te blijven.

Afval

Gewoon afval wordt gescheiden in tuinafval, plastic en drinkpakken, papier en karton, glas en restafval. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park te plaatsen. Huisvuil wordt in dichtgebonden huisvuilzakken gedeponeerd in de containers op de vuilstortplaatsen. Chalets eigenaren en hun gasten bij de ingang bij de Dorpsstraat en bungalows eigenaren en hun gasten bij de ingang bij de Killemerweg. Het is niet de bedoeling in de groencontainer grotere delen van bomen of struiken te plaatsen. Ook zwarte grond hoort niet thuis in deze container. In overleg met de beheerder kan deze grond elders worden gestort. Klein chemisch afval w.o. accu’s batterijen, verfresten, afgewerkte olie, etc. kunnen meestal worden ingeleverd bij de winkel waar de spullen zijn gekocht. Ongebruikte medicijnen kunt u bij de meeste apotheken inleveren. Gooi medicijnen nooit door de wc of gootsteen. Resten van medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren. Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden e.d. mogen niet in het park worden achtergelaten. De parkbeheerder zorgt voor de afvoer van grof afval. Op een vaste dag per maand verzamelt de parkbeheerder grof afval. Om van deze dienst gebruik te maken, dient contact te worden opgenomen met de parkbeheerder. De kosten voortvloeiend uit deze dienst zijn onderdeel van de jaarlijks met de bungaloeigenaren af te rekenen kosten voor afvalverwerking. Het betreft hier ‘normaal’ grof afval, hieronder wordt geen sloop-, verbouwmateriaal of andere zaken met groot volume begrepen. Voor dit afval is de eigenaar te allen tijde zelf (financieel) verantwoordelijk.

Huisdieren

Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor andere gasten of eigenaren. Huisdieren worden niet toegelaten in de openbare gelegenheden van het park, zoals zwembad, speeltuin, sportveld en jeu de boulesbaan. Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. Uitlaten van honden uitsluitend buiten het bungalow- en chalet terrein. Uitlaten op het parkeerterrein langs het water is evenmin toegestaan. Mocht uw huisdier onverwacht toch zijn of haar behoefte doen op het terrein, dan bent u verplicht dit direct op te ruimen. Het is daarom verplicht een schepje of zakje bij u te hebben. Het uitlaten van een hond door (jonge) kinderen is niet aan te bevelen.

Recreatieve activiteiten

Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico. Het zwembad is van 1 mei tot 15 september geopend van 09.00 tot 21.00 uur. Er is geen toezicht. Kinderen tot 8 jaar of kinderen/mensen zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht bij of in het zwembad. Luchtbedden, rubberboten e.d. zijn niet toegestaan in het zwembad. Roken en het gebruik van glazen materialen is verboden. Het zwembad is 1.40 meter diep, daarom is het verboden te duiken. De speeltuin is zomer en winter open van 9.00 tot 21.00 uur. Roken is er verboden ter voorkoming van brandplekken in de speeltoestellen en ter bescherming van de jongste kinderen. Voorkomen moet worden dat de speeltuin een hangplek wordt, hiervoor wordt de medewerking van de ouders gevraagd. Het is niet toegestaan met boten of vlotten De Wielen te bevaren. Voor vissen is een vergunning nodig. Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Balspelen zijn niet toegestaan als zij schade kunnen aanrichten aan eigendommen van anderen.

Gevolgen van het overtreden van de regels

Aanwijzingen van de Parkbeheerder dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Indien bezoekers zich niet aan de Parkregels houden, is de Parkbeheerder gerechtigd om bezoekers, eigendommen en voertuigen van het terrein te verwijderen, zonder dat degene die of waarvan wordt verwijderd recht heeft op schadeloosstelling. In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist de parkbeheerder e.v.t in samenspraak met het bestuur van de VvE.